publication

Energetska dilema Srbije: Kako prebroditi geopolitičke tenzije i rusko vlasništvo na putu ka održivoj tranziciji?

24 October, 2023

Written by:
  • BiEPAG
Energetska dilema Srbije: Kako prebroditi geopolitičke tenzije i rusko vlasništvo na putu ka održivoj tranziciji?

Savetodavna grupa za javnu politiku Balkan u Evropi sprovodi sveobuhvatnu studiju
o geopolitičkim dimenzijama zelene energetske tranzicije na Zapadnom Balkanu.
Studija se oslanja na nalaze analize “Energy in the Western Balkans” (maj 2023), kao i
na regionalno istraživanje na Zapadnom Balkanu koje predstavlja rezultat terenskog
rada sprovedenog u periodu mart-april 2023. Glavni nalazi ove studije zasnovani
su na podacima prikupljenim putem sekundarnog istraživanja i polustrukturisanih
intervjua obavljenih između marta i jula 2023. godine s devet osoba, uključujući
sadašnje i bivše predstavnike vlade, aktuelne opozicione političare, stručnjake za
energetiku i međunarodnu bezbednost, bivšeg direktora energetske kompanije, kao
i predstavnika Energetske zajednice. Uz doprinos članova i članica BiEPAG-a Tene
Prelec, Dimitra Bečeva i Nikolaosa Cifakisa. Vujo Ilić je naučni saradnik na Institutu
za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu.

Download publication
Please enter your data if you want to be added to our mailing list

    NAME:
    SURNAME:
    EMAIL:
    `